Dlouho očekávaná novela zákona o dávkách pro zdravotně postižené konečně prošla třetím čtením poslanecké sněmovně. Novela přinese zásadní změny v trvání platnosti průkazů lidí se zdravotním postižením, kteří se často, v důsledku byrokratiského koloběhu, ocitli ve složité situaci. Na konkrétní změny, které tato novela přinese, jsme se zeptali předsedy Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Václava Krásy.

Pane předsedo, jaké změny při vystavení nového průkazu pro OZP tato novela přinese?

Nová úprava výrazně zrychlí proces vystavení nového průkazu v situaci, kdy má osoba se zdravotním postižením přiznaný nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením s trvalou platností a žádá o vystavení průkazu nového, protože skončila platnost stávajícího. Zároveň tato změna velmi odlehčí posudkové službě, která je v současnosti neúměrně přetížená.

Pokud je přiznaný nárok trvalý, proč je potřeba žádat o nový průkaz?

Je běžnou praxí, že tento nárok posuzuje před vystavením průkazu posudkový lékař OSSZ i v případech, kdy je zřejmé, že je zdravotní stav neměnný. Samozřejmě tím dochází k výrazné a naprosto zbytečné prodlevě při vystavení průkazu, neboť kvůli tomuto posouzení bývá řízení na úřadě práce přerušeno i na průměrnou dobu dvou až tří měsíců. A to přesto, že posudkový lékař nemůže vydat jiné rozhodnutí, tedy musí rozhodnout pouze kladně!

Je tedy tato novela přínosem?

Určitě ano. Často dochází k tomu, že se žadatelé při skončení platnosti jejich původního průkazu musejí obejít, někdy tři až čtyři měsíce, zcela bez průkazu, neboť nový průkaz jim úřady práce nestihnou vystavit včas tak, aby navázal na dobu skončení platnosti starého. To působí držitelům průkazu značné problémy především při jejich dopravě (slevy na jízdném, parkovací průkaz apod.), ale i v dalších situacích. Novela tedy navrhuje, aby byla platnost průkazu u některých zdravotních stavů neomezená.

Zdravotní stavy umožňující trvalou platnost průkazu OZP:

– anatomická ztráta několika prstů nohou nebo ztráta nohy v nártu a výše až po bérec včetně,

– anatomická ztráta dolní končetiny v kolenním kloubu nebo výše, exteriérový uživatel protézy,

– anatomická ztráta dolních končetin v nártech nebo v nártu a bérci,

– funkční ztráta dolní končetiny se ztrátou opěrné funkce,

– anatomická ztráta dolní a horní končetiny v úrovni bérce a předloktí,

– anatomická ztráta horních končetin v úrovni předloktí,

– celková ztráta sluchu podle Fowlera 85% a více s neschopností slyšet zvuky a rozumět řeči i přes nejlepší korekci (oboustranná praktická nebo úplná hluchota) u osoby starší 18 let věku,

– kombinované postižení sluchu a zraku (hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné středně těžké nedoslýchavosti, kterou se rozumí ztráta sluchu podle Fowlera 40 až 65%, a oboustranné silné slabozrakosti, kterou se rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí na lepším oku, kdy maximum je menší než 6/60 a minimum rovné nebo lepší než 3/60, nebo oboustranné koncentrické zúžení zorného pole v rozsahu 30 až 10 stupňů, i když centrální ostrost není postižena,

– oboustranná těžká ztráta zraku, kterou se rozumí zraková ostrost  s korekcí, kdy maximum je menší než 3/60, minimum lepší než 1/60,

– anatomická ztráta dolní končetiny v kolenním kloubu nebo výše, interiérový uživatel protézy nebo odkázanost na invalidní vozík z uvedeného důvodu,

– anatomická ztráta dolních končetin v bércích nebo výše,

– anatomická ztráta horních končetin v úrovni lokte nebo výše nebo anatomická ztráta horní a dolní končetiny v úrovni paže a stehna,

– funkční ztráta dolní končetiny se ztrátou opěrné funkce a současná funkční ztráta horní končetiny,

– funkční ztráta dolních končetin se ztrátou opěrných funkcí,

– neúplná (praktická) nevidomost obou očí, kterou se rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí 1/60, 1/50 až světlocit se správnou světelnou projekcí nebo omezení zorného pole do 5 stupňů kolem centrální fixace, i když centrální zraková ostrost není postižena, nebo úplná nevidomost obou očí, kterou se rozumí ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí,

– kombinované těžké postižení sluchu a zraku (těžká hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné těžké nedoslýchavosti až hluchoty, kterou se rozumí ztráta sluchu podle Fowlera horší než 65%, a oboustranná těžká ztráta zraku, kterou se rozumí zraková ostrost s korekcí, kdy maximum je menší než 3/60, minimum lepší než 1/60,

– střední, těžká nebo hluboká mentální retardace nebo demence, je-li IQ nižší než 50,

– psychické postižení se ztrátou duševních kompetencí, s neschopností komunikace a orientace včetně nízkofunkčního typu autismu,

– neurodegenerativní postižení s akinézou, mnohočetnými velmi těžkými hybnými komplikacemi a těžkými neuropsychickými projevy.

Mimo tyto zdravotní stavy tedy nelze vydat průkaz na neomezenou dobu?

Tato úprava nevylučuje, aby posudkový lékař vydal rozhodnutí bez časového omezení i u jiných zdravotních stavů.

Jaké další změny přinese novela zákona?

Obsahem pozměňovacího návrhu, který byl vložen do novely zákona, jsou také další změny.

Například se jedná o nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku na nákup motorového vozidla pro lidi s poruchami autistického spektra - Příspěvek na motorové vozidlo pro autisty.

Nebo Příspěvek na zvláštní pomůcku pro osoby s demencí.

U příspěvku na motorové vozidlo se upravuje postup v případě, kdy je předem známa cena vozidla. U příspěvku na mobilitu se pak zjednodušuje řízení zastavení a obnovení výplaty příspěvku z důvodu hospitalizace. Předpokládané dopady do státního rozpočtu jsou 244 milionů korun ročně.

Upravuje se také povinnost krajské pobočky úřadu práce informovat držitele průkazu před koncem platnosti průkazu. Tato povinnost se bude týkat nejen situací, kdy končí pouze platnost plastové karty a nárok držiteli průkaz trvá, ale bude se vztahovat i na situace, kdy pro další nárok bude muset být posouzení zdravotního stavu. Pravidlo, že se nevyžaduje posouzení zdravotního stavu u okresní správy sociálního zabezpečení při pouhém konci platnosti plastové průkazky, musí platit pro všechny osoby s trvalým nárokem na průkaz, tedy i na ty, které byly vydány před platností této novely zákona.

Jaký se očekává další vývoj? 

Novela zákona vstoupí v účinnost 1. 1. 2022. Nyní ji ještě musí projednat Senát a poté musí být vydána ve Sbírce zákonů. NRZP ČR nepředpokládá, že by Senát vznesl nějaké významné připomínky a vrátil návrh zákona zpět Poslanecké sněmovně. Podařilo se nám společně s některými poslanci zmírnit byrokracii při pomoci osobám se zdravotním postižením. Všem za to patří poděkování.

 

Může se vám také líbit