Dopady nové právní úpravy vymezení a podmínek provozu elektrických vozíků v silničním zákoně.

Dnešní trh nabízí velké množství výrobků, které napomáhají kompenzovat vrozené nebo získané nevýhody bránící běžnému a samostatnému pohybu. Mezi tyto výrobky patří elektrické vozíky, skútry, elektrokoloběžky, čtyřkolky a další podobné prostředky (dále nazývané „elektrické vozíky“) umožňující a usnadňující přepravu osob se sníženou mobilitou. Výrobci elektrických vozíků vyvíjejí nové modely tak, aby napomáhaly plnění různých potřeb osob se sníženou schopností pohybu a přispěly ke zkvalitnění jejich života. Prostředí, ve kterém se pohybujeme, má však různé podoby a tím se mění nároky na samostatný pohyb, proto i elektrické vozíky jsou vyráběny pro různá prostředí a rozdílné činnosti.

U řady nabízených elektrických vozíků ale není transparentně uvedeno, k jakému účelu mají sloužit. Na webových stránkách ani v katalozích nejsou uvedeny certifikáty, prohlášení o shodě nebo jiné dokumenty informující kupujícího o druhu výrobku nebo o kategorii vozidla. Proto nelze zjistit ani další důležité informace o povinnostech provozovatele, například o nutnosti vlastnit řidičské oprávnění nebo zajistit odpovídající pojištění odpovědnosti za provoz. Nelze dovodit pravidla pro pohyb elektrického vozíku na pozemních komunikacích. Není zřejmé, zda uživatel smí s vozíkem vjíždět do obchodů a nákupních center nebo zda bude přepraven ve veřejné dopravě.

Na NRZP ČR i na naši poradnu se v posledních dvou letech začali stále častěji obracet osoby se zdravotním postižením, dopravci, správci komunikací, elektricke-voziky-v-silnicnim-zakone | Canva správci velkých obchodních center, ale i vlastníci bytových domů s otázkami, které se týkají provozování elektrických vozíků. Dotazy se týkaly zejména přepravy elektrických vozíků ve veřejné dopravě, pravidel silničního provozu, zákazu vjezdu do některých prostor, například do obchodů, do nákupních center, přístup na zastávky veřejné dopravy, možnosti používání zvedacích zařízení a v neposlední řadě parkování vozíků a jejich odkládání a dobíjení ve společných prostorách bytového domu.

Na základě výše uvedených skutečností provedla NRZP ČR rozbor platné legislativy a vyžádala si stanovisko Ministerstva dopravy, které nám k této problematice poslalo následující vyjádření:

„Tuto problematiku upravuje především zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, a to následující ustanovení:

Dle § 2 písm. j) je chodec i osoba, která se pohybuje pomocí motorového vozíku pro invalidy.

Dle § 2 písm. l) nesmět ohrozit znamená povinnost počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nevzniklo žádné nebezpečí.

Dle § 2 písm. m) nesmět omezit znamená povinnost počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nebylo nijak překáženo.

Dle § 53 odst. 6 osoba pohybující se pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy nesmí na chodníku nebo na stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce.

Analogie s osobním přepravníkem ohledně rychlosti na chodníku, dle § 60a se na osobním přepravníku se samovyvažovacím zařízením nebo obdobném technickém zařízení (dále jen „osobní přepravník“) lze na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro chodce a cyklisty nebo na odděleném pruhu pro chodce na stezce pro chodce a cyklisty nebo na pěších a obytných zónách pohybovat nejvýše rychlostí srovnatelnou s rychlostí chůze.

Z pohledu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů (poslanecký návrh novely zákona č. 52/2020 Sb. platný od 1. 4. 2020):

Nové znění zákona č. 56/2001 Sb.: § 3 odst. 3 písm. e) vozíky pro invalidy s motorickým pohonem, pokud jejich šířka nebo délka přesahuje jeden metr a Právní úprava vozíky čtyřicet centimetrů, jejich konstrukční rychlost převyšuje 15 km.h-1 nebo jejich maximální přípustná hmotnost převyšuje 450 kg.

Na základě vyjádření Ministerstva dopravy NRZP ČR konstatovala, že podle platné legislativy jsou jasně stanoveny druhy a kategorie vozidel. Rovněž jsou jednoznačně stanovena pravidla provozu na pozemních komunikacích. Problémy pravděpodobně vznikají při označování výrobků a plynou i z nedostatečné informovanosti spotřebitelů.

Podnět byl proto předán jako úkol č. 144 Vládního výboru osob se zdravotním postižením (dále VVOZP) Ministerstvu průmyslu a obchodu (dále jen MPO). Ještě v prosinci 2020 proběhla první schůzka pracovní skupiny pod vedením MPO se zástupci NRZP ČR, SÚKL, ÚNMZ, ČOI, MD a MMR, byly zpracovány vstupní informace a zpracován harmonogram pro plnění úkolu, včetně plánu dalších jednání. V červnu letošního roku byl VVOZP předložen materiál o splnění úkolu. Byl zpracován komplexní materiál, který bude v září letošního roku zpřístupněn na webových stránkách MPO a NRZP ČR. Dokument řeší problematiku certifikace a kategorizace všech typů vozíků, obsahuje detailní legislativní podklady, v přílohách jsou uvedeny podrobné informace od ČOI a MD, od NRZP ČR jsou zpracovány přehledné informace pro spotřebitele, v přílohách je rovněž tabulka s podstatnými údaji týkajícími se elektrických vozíků, které mají vliv na užívání vozíků.

O zpracovaný materiál projevil zájem i ÚNMZ. Na základě podepsaného Memoranda o spolupráci s NRZP ČR byla vydána publikace s názvem Průvodce regulatorními pravidly pro oblast elektrických vozíků. Publikace obsahuje důležité informace pro prodejce, dovozce, distributory, ale i pro uživatele. Slavnostní křest se uskutečnil v pátek 17. 9. 2021 za účasti vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu a dopravy Karla Havlíčka. Publikace bude k dispozici jak v tištěné, tak v elektronické podobě a bude zveřejněna na webových stránkách UNMZ, MPO a NRZP ČR.

 

Pokračování: Víš na čem jezdíš? Text přílohy NRZP ČR

Autor: Dagmar Lanzová, NRZP ČR

Může se vám také líbit