Rok 2022 je pro Národní radu osob se zdravotním postižením ČR poměrně významným rokem, protože koncem května budou voleni noví představitelé spolku, a to jak na celostátní úrovni, tak na úrovni jednotlivých krajů. Je to pravidelná obměna ve vedení NRZP ČR a také příležitost zamyslet se nad tím, co se nám podařilo, ale také nad tím, jaké priority bychom měli v příštím období prosazovat.

 

Minulé období bylo poznamenáno dvěma roky epidemie covidu-19, která významným způsobem ovlivnila život nás všech. Přesto se nám podařily některé dílčí věci, které z pohledu osob se zdravotním postižením mají velký význam. Prosadili jsme důležité změny při poskytování zvláštních kompenzačních pomůcek tím, že byly zvýšeny příspěvky a významně byl rozšířen soubor zdravotních postižení, na která je možné přiznat příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku. Současně jsme prosadili snížení administrativy při přiznávání průkazů osob se zdravotním postižením.

 

Podařilo se nám dosáhnout alespoň částečného zvýšení příspěvku na péči a další úpravy v zákoně o sociálních službách, které zlepšují podmínky poskytování péče v domácím prostředí. Velkou pozornost jsme věnovali zpřístupňování prostředí, a to především v železniční dopravě, v městské dopravě, ale částečně i v meziměstské autobusové dopravě, a také jsme pokročili ve zpřístupňování historických památek. Navázali jsme úzkou spolupráci s Ministerstvem dopravy, Českými drahami, se Správou železnic, s Národním památkovým ústavem a s mnoha dalšími. Dnes je situace taková, že nové vlaky se kupují již pouze bezbariérové, mnohá města mají zcela bezbariérovou dopravu a zároveň zavádějí i speciální dopravu tzv. ode dveří ke dveřím, která usnadňuje dopravu lidem s nejtěžším zdravotním postižením. Již několikrát jsme organizovali návštěvu zpřístupněných památek, což lidé se zdravotním postižením velmi uvítali, protože konečně mohli navštívit místa, která vůbec neznali.

 

Podstatně méně se nám dařily změny především v oblasti podpory zaměstnávání lidí se zdravotním postižením na volném trhu práce. MPSV ČR v minulém volebním období prakticky rezignovalo na systémové změny v této oblasti, které neustále prosazujeme, přitom se jedná o jednu z klíčových oblastí pro lidi se zdravotním postižením. V současné době dochází i ke snižování podpory na trhu chráněné práce, což jsou chráněné dílny. Je to jeden z velkých úkolů do příštích let.

 

V oblasti vzdělávání bylo nejdůležitějším úkolem v uplynulém období udržet změny v inkluzivním vzdělávání na míře, které se nám podařilo v minulých letech dosáhnout. I přes výrazný růst počtů asistentů pedagogů a zpřístupňování škol nemohou ještě všichni studenti se zdravotním postižením studovat v běžných školách v tzv. hlavním proudu. Dnes se však ukazuje, že u některých zdravotních postižení je tendence ponechat speciální vzdělávání, což někdy požadují i sami studenti.

 

V posledních měsících jsme řešili nejen problémy s covidem a dostupností léčby pro osoby se zdravotním postižením, ale také především zvyšování cen nájmů a energií, které zvláště tíživě dopadají na osoby se zdravotním postižením, často odkázané pouze na příjem důchodu. Je to velmi složitá věc a budeme se jí muset zabývat dlouhodobě.

 

Nové období, které je před námi, má mnoho rizik, a to především kvůli vývoji politické situace ve světě, která se nutně projeví na životě všech občanů v České republice. Válečné události na Ukrajině a zdražování energií se promítnou do výrazného zvyšování cen bydlení, ale i cen základních potravin a léků. Proto bude hlavním tématem prvních měsíců řešení únosnosti růstu nákladů pro lidi se zdravotním postižením, u nichž je vysoká míra pravděpodobnosti, že mají nižší příjmy než ostatní průměr populace. Iniciovali jsme, aby se MPSV ČR pokusilo řešit situaci lidí, kteří jsou převážnou dobu odkázáni na dýchací přístroje, tudíž jejich spotřeba elektrické energie je podstatně zvýšená a oni tím platí vyšší náklady za elektrickou energii. Tento rozdíl je poměrně značný. MPSV ČR připravuje návrh, který by měl částečně kompenzovat náklady na zvýšenou spotřebu elektrické energie.

 

Musíme stále sledovat covidovou situaci, která zvláště tíživě dopadá na osoby se zdravotním postižením. Máme mnoho signálů o odkládání různých důležitých zdravotnických úkonů a tím i zhoršování zdravotního stavu mnoha lidí. Tito lidé jsou dlouhodobě v pracovní neschopnosti, nemají dostatečné příjmy a hrozí jim vážný sociální propad.

 

Zcela zásadní problém spatřujeme ve fungování posudkové služby, která je rozhodující pro přiznávání invalidních důchodů, příspěvku na péči, dávek pro osoby se zdravotním postižením a průkazů OZP. Jsme velmi nespokojeni se současnou úrovní posudkové služby. NRZP ČR má mnoho podnětů, kdy posudkoví lékaři rozhodují nepochopitelně a poškozují mnoho lidí. Panu ministrovi Marianu Jurečkovi jsme předložili náš návrh systémových změn v posudkové službě, který je založen na tom, že část agendy, a to především příspěvek na péči, dávky pro osoby se zdravotním postižením a průkazy OZP, by byla posuzována komisionálně bez posudkových lékařů, ale za účasti ergoterapeutů, sociálních pracovníků a lékařských zpráv ošetřujících lékařů. Považujeme tuto věc pro následující období za zcela zásadní.

 

Nadále budeme pokračovat ve zpřístupňování prostředí, zlepšování kvality cestování lidí se zdravotním postižením tak, aby bezbariérová doprava fungovala i v menších městech a obcích. Na MPSV ČR začala pracovat komise pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kde chceme prosadit naše záměry změn, které by zlepšily zájem zaměstnavatelů o pracovníky se zdravotním postižením na volném trhu práce.

 

NRZP ČR je již druhé období členem Pacientské rady a jsme současně členy Komise pro zdravotnické prostředky. Budeme se snažit zlepšit situaci při přiznávání zdravotnických prostředků. Chceme prosadit, aby pečující osoby mohly vykonávat péči svým klientům i po dobu jejich hospitalizace ve zdravotnickém zařízení. Cílem je zlepšit pomoc těmto osobám a zároveň uchránit pečující osoby od toho, že při delším pobytu klientů ve zdravotnickém zařízení je zastavována výplata příspěvku na péči a pečující osoby se náhle ocitnou bez jakýchkoliv prostředků. Budeme usilovat také o zlepšení podmínek odchodu do starobního důchodu u lidí, kteří dlouhodobě pečují o své blízké a dnes z tohoto důvodu pobírají nízké důchody.

 

Vážení čtenáři, v dalším období nás čeká mnoho práce a věříme, že ve spolupráci s vámi, členskými organizacemi NRZP ČR a s našimi spolupracovníky se nám podaří většinu úkolů splnit. Společně si přejme, aby se současná nebezpečná politická situace zklidnila, protože bez toho se nám nepodaří zlepšit život lidí se zdravotním postižením.

Může se vám také líbit