Dopady nové právní úpravy vymezení a podmínek provozu elektrických vozíků v silničním zákoně. Příloha NRZP ČR

Výrobky kompenzující ztrátu mobility se rozdělují na:

 1. Elektrické vozíky vyrobené jako zdravotnický prostředek
 2. Elektrické vozíky (elektrovozíky) vyrobené jako strojní zařízení
 3. Elektrické vozíky (elektrovozíky) vyrobené jako dopravní prostředek

Spotřebitel si vybírá prostředek, aby kompenzoval poranění, onemocnění nebo postižení uživatele spojené se sníženou mobilitou. Důležitý je ale i výběr z pohledu účelu, ke kterému má výrobek sloužit nebo jak a k čemu ho bude uživatel používat. Výrobek může být používán převážně ve vnitřních prostorách. Jiné vlastnosti od vozíku bude vyžadovat ten, kdo se bude chtít pohybovat zejména venku. Rozdíl bude i v tom, zda uživatel plánuje jezdit po městě po zpevněných plochách nebo ve velké míře dá přednost dlouhým a náročným trasám v terénu. V neposlední řadě by uživatel měl zvážit, zda a jak často se s vozíkem bude chtít přepravovat ve veřejné dopravě.

Výrobky jsou podle jednotlivých typů, kategorií nebo tříd vyráběny a certifikovány podle příslušných odpovídajících evropských a národních předpisů.

Elektrický vozík může být vyrobený jako zdravotnický prostředek, nezáleží na tom, zda je hrazený ze zdravotního pojištění či nikoliv. Podle harmonizované normy EN 12184:2014 jsou vozíky rozděleny do tří tříd podle doporučeného použití a dle velikosti. Rychlost vozíků je ve všech třídách omezena na 15 km/hod.

Třída A je podle vhodná do interiéru, není vhodná pro překonávání venkovních překážek. Menší rozměry vozíku (šířka maximálně 700 mm a délka maximálně 1200 mm) umožňují pohodlný pohyb uvnitř staveb, protože odpovídají stavebním předpisům. Vozíky jsou přepravitelné ve veřejné dopravě i MHD, bez obtíží je i používání zvedacích zařízení.

Třída B zahrnuje větší vozíky s maximálními rozměry šířky 700 mm a délky 1400 mm. Vozíky jsou ovladatelné v určitých vnitřních prostorách. Protože zvládají i některé venkovní překážky, je možné jejich použití v exteriéru. Vozíky nemusí splnit požadavky na přepravu ve veřejné dopravě, protože mohou být chápány jako vlastní dopravní prostředek. Rovněž použití zvedacích zařízení může být omezeno, například z důvodu malé velikosti přepravní desky nebo kabiny nebo z důvodu malé nosnosti.

Třídou C jsou označovány vozíky velkých rozměrů, které zpravidla nejsou bezpodmínečně určené pro použití ve vnitřních prostorách, ale jsou schopné Dopady nové právní úpravy vymezení a podmínek provozu elektrických vozíků v silničním zákoně | Canva jízdy na větší vzdálenost a bezpečně překonávat venkovní překážky. Vzhledem k velikosti (maximální šířka 800 mm, délka není stanovena) se na tuto třídu vozíků mohou vztahovat různá omezení, například možné vyloučení z přepravy ve veřejné dopravě, ztížená nebo omezená manipulace ve stísněných prostorách, velmi omezené použití zvedacích zařízení.

Dozor a kontrolu nad prodejem elektrických vozíků, které jsou zdravotnickým prostředkem, provádí Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Elektrický vozík může být vyroben rovněž jako strojní zařízení. V tomto případě musí být k elektrickému vozíku přiložen návod k použití v českém jazyce, jehož součástí musí být ES prohlášení o shodě nebo doklad o jeho existenci – v tomto případě musí být ES prohlášení o shodě zároveň poskytnuto samostatně. ES prohlášení o shodě je dokument, který vydává výrobce, v němž prohlašuje, že elektrický vozík (jako strojní zařízení) splňuje všechna příslušná ustanovení Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2006/42/ES o strojních zařízeních. Skutečnost, že nakupujete elektrický vozík jako strojní zařízení, poznáte z obsahu ES prohlášení o shodě, kde je uvedena směrnice č. 2006/42/ES. Na elektrickém vozíku vyrobeném jako strojní zařízení nebo zdravotnický prostředek musí být viditelně, čitelně a nesmazatelně vyznačeno stanovené označení. Toto označení se neuvádí na dopravním prostředku.

Velikost elektrických vozíků není omezena. V ČR je pro provoz na pozemních komunikacích (na silnicích, chodnících, stezkách a cestách, ve veřejných prostorách apod.) za vozík ještě považováno zařízení s (elektrickým) pohonem, pokud jeho šířka nebo délka nepřesahuje 1400 mm, konstrukční rychlost není vyšší než 15 km/hod nebo maximální hmotnost nepřevyšuje 450 kg.

Uživatel musí respektovat pravidla silničního provozu, jízda je povolena pouze po odpovídajícím typu komunikace. Například pokud elektrovozík odpovídá svými parametry kolu nebo koloběžce, jízda je povolena pouze po cyklostezce nebo po silnici. Jízda po chodníku, na nástupištích veřejné dopravy, v nákupních centrech apod. je přestupkem. Přeprava tohoto typu elektrického vozíku v dopravních prostředcích může být zásadně omezena, upřesňující informace naleznete v přepravním řádu dopravce. Rovněž použití zvedacích zařízení, zejména plošin je omezeno. Skladování a dobíjení vozíku ve společných prostorách bytového domu (mimo prostor pro ukládání kol) je zakázáno!

Dozor a kontrolu nad prodejem elektrických vozíků, které jsou strojním zařízením, provádí Česká obchodní inspekce (ČOI).

Elektrický vozík může být rovněž vyroben jako dopravní prostředek. Do této skupiny patří motorová vozidla, na která se vztahuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2018/858 o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, nebo vozidla, pro která platí předpis pro schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.163/2016.

Pro vysvětlení problematiky je možné uvést jako příklad elektrokolo, které je strojním zařízením. Z důvodu bezpečnosti je výkon elektromotoru omezen, omezena je i rychlost, a to na

25 km/hod. Pokud bude do kola osazen silnější motor nebo „čipnutím“ zvýšena maximální rychlost, kolo se stává dvoukolovým motorovým vozidlem.

Pokud je elektrický vozík dopravním prostředkem, musí být vybaven registrační značkou, řidič musí mít příslušné řidičské oprávnění, nezbytné je pojištění vozidla.

Uživatel musí respektovat pravidla silničního provozu, jízda je povolena pouze po komunikacích, jízda po chodníku nebo po stezkách je přestupkem! Zákaz vstupu platí rovněž pro veřejné prostory v budovách, pro nákupní centra atp. Přeprava tohoto typu elektrického vozíku v dopravních prostředcích není možná. Parkování, odkládání a dobíjení vozíku, který je dopravním prostředkem, ve společných prostorách bytového domu nebo v bytě je přísně zakázáno!

Dozor a kontrola nad výše uvedenými evropskými předpisy o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a předpis pro schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek je v působnosti Ministerstva dopravy.

Z výše uvedeného vyplývá, jak velice důležitou informací pro spotřebitele je skutečnost, jak byl výrobek uveden na trh. Je velký rozdíl mezi jednotlivými typy výrobků (viz předchozí informace). Zda byl vozík zařazen mezi zdravotnické prostředky, strojní zařízení, či je dokonce motorovým vozidlem, zjistí spotřebitel především z informací, které jsou nedílnou součástí výrobku.

Kupující takto obdrží informace, které k výrobku poskytl výrobce. V případě, že by prodávající poskytl odchylné informace, mohlo by se jednat o klamání spotřebitele!

Při výběru je nutné velice pečlivě prostudovat návod k použití, případně požadovat další informace. Nezbytné je zjistit, o jaké zařízení jde, a zvážit technické parametry vozíku nebo zařízení, aby výrobek skutečně usnadnil každodenní činnosti svému uživateli a ne naopak jeho činnosti zásadně omezoval.

Jaké informace je důležité získat? 

Jak byl výrobek uvedený na trh: Dopady nové právní úpravy vymezení a podmínek provozu elektrických vozíků v silničním zákoně | Canva

 • vozík jako zdravotnický prostředek
 • elektrický vozík (elektrovozík) jako strojní zařízení
 • elektrický vozík (elektrovozík) jako dopravní prostředek (motorové vozidlo, dvou- nebo trojkolové vozidlo, čtyřkolka)

Jaká pravidla provozu pro uživatele platí na pozemních komunikacích:

 • elektrický vozík se pohybuje jako chodec
 • elektrický vozík se pohybuje v režimu jako cyklista
 • elektrovozík je vozidlo a smí jezdit pouze po silnici
 • možnost parkování a odkládání vozíku
 • přeprava vozíku ve veřejné dopravě (MHD – autobus, tramvaj, trolejbus, metro, lanovka, přívoz; veřejná doprava - vlak, autobus, letadlo, loď)

Velikost: šířka a délka vozíku (elektrovozíku)

 • parametry šířky ovlivní například možnost vstupu do budovy, průjezd dveřmi, vstup do výtahu atp.
 • parametr délky může nepříznivě ovlivnit velikost manipulační plochy, ztíží průjezd chodbami
 • velikost vozíku může ovlivnit možnost přepravy ve veřejné dopravě a použití zvedacích zařízení

Hmotnost:

 • je rozhodujícím faktorem v případě použití zvedacích zařízení, případně ramp
 • nosnost plošin a výtahů je vždy pevně stanovena, pokud zařízení s uživatelem překračuje stanovenou hmotnost, je použití zvedacího zařízení přísně zakázané
 • hmotnost může ovlivnit možnost přepravy ve veřejné dopravě z důvodu dimenzování zádržného systému pro vozík

Překonávání překážek:

 • výška překážky (obrubník, práh), kterou vozík bezpečně bez pomoci překoná
 • šířka překážky (vzdálenost mezi nástupištěm a vozidlem, nerovnosti terénu), kterou vozík bezpečně překoná
 • poloměr otáčení vozíku a nejmenší parametry chodby nebo prostoru pro otočení
 • maximální stoupání nebo klesání v kombinaci s příčným sklonem, které vozík bezpečně zvládne
 • teoretický dojezd vozíku

Rychlost:

 • rychlost vozíku jako zdravotnického prostředku hrazeného z veřejného zdravotního pojištění je stanovena na 6 km/hod
 • povolená konstrukční rychlost vozíku jako zdravotnického prostředku nehrazeného z veřejného zdravotního pojištění je stanovena na 15 km/hod
 • rychlost elektrokol, elektrokoloběžek a obdobných zařízení je omezena na 25 km/hod, kvůli bezpečnosti je omezen i výkon na 250 W
 • při rychlosti nad 25 km/hod nebo při výkonu větším než 250 W již provozujete motorové vozidlo
 • na chodníku, na stezkách pro pěší, ve stavbách (např. velká obchodní centra) je povolená maximální rychlost vozíku do 6 km/hod. Rychleji po chodníku jezdit není dovoleno, za překročení rychlosti hrozí postih.

Výše uvedené parametry a typ vybraného vozíku (elektrovozidla) mohou přinášet pro uživatele benefity, ale mohou znamenat také zásadní omezení použití. DOPORUČUJEME ZÍSKAT VŽDY DOSTATEK INFORMACÍ A VYBÍREJTE S ROZMYSLEM. 

 

Autor: Dagmar Lanzová, NRZP ČR

Může se vám také líbit