V současné době dochází k velkému nárůstu cen pohonných hmot, energií a růstu cen běžného zboží. Meziroční inflace v květnu dosáhla již 16 % a to má samozřejmě obrovský dopad především na skupiny lidí, kteří jsou odkázáni na podporu státu a mají minimální vlastní příjem. Položili jsme na toto téma několik otázek ministru práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi.

Pane ministře, první otázka se týká dopadů zdražování energií. Odhaduje se, že na podzim dojde k výraznému zvýšení cen energií u mnoha občanů kvůli ukončení smluv s fixační cenou. Podle informací, které máme, může cena energií stoupnout pro jednu domácnost až na 100 000 korun ročně. Jak bude vláda reagovat, aby domácnosti seniorů, lidí se zdravotním postižením a lidí s nižšími příjmy dokázaly tuto situaci zvládnout?

Určitě nemá smysl zastírat, že současný stav na trhu s energiemi je velký problém, který se týká prakticky všech domácností i firem. O to větší komplikace mají lidé patřící do některé z rizikových skupin obyvatel. Tyto skupiny jsme si jasně nadefinovali pomocí naší Mapy zranitelnosti, abychom věděli, kam je nutné směřovat pomoc státu. Víme, že ohrožené jsou hlavně samoživitelky a samoživitelé, rodiny s více dětmi a také osamělí senioři. Proto jsme připravili jednorázovou pomoc pro rodiny, letos celkem třikrát valorizujeme všechny důchody a zjednodušujeme administraci příspěvku na bydlení.

Další formy pomoci těm nejzranitelnějším zvažujeme. S Ministerstvem průmyslu a obchodu připravujeme energetický tarif, jehož cílem má být ochrana so­ciálně zranitelných skupin občanů před vysokými cenami energií. A v neposlední řadě jsem vládě předložil celý balíček opatření, která cílí na pomoc zdravotně znevýhodněným. Kroků tedy děláme opravdu celou řadu. Hledáme řešení, kompromisy. Musíme ale myslet i na stav našich veřejných financí. Žádná pomoc není zadarmo.

Každý den dostává NRZP ČR spoustu dopisů se stížnostmi na vysokou cenu pohonných hmot a nulovou reakci vlády na tuto skutečnost. Víme, že vláda prosadila snížení spotřební daně, ale u lidí se zdravotním postižením je důležité zvýšení příspěvku na mobilitu. V Poslanecké sněmovně byl již jeden návrh, ale poslanci jej neschválili. Kdy dojde k valorizaci tohoto příspěvku a jakou výši příspěvku připravujete?

V Poslanecké sněmovně skutečně jeden návrh na zvýšení příspěvku na mobilitu v poslední době již byl. Nejednalo se však o předlohu připravenou MPSV a návrh obsahoval legislativní i technické nedostatky. Předkladatelé třeba neuvedli přechodná ustanovení a v dokumentu byly nepřesně vyčísleny finanční dopady. Zvednout ruku pro něco takového proto není možné. K navýšení příspěvku na mobilitu jsme se ale co nejdříve vrátili. Chceme tímto způsobem reagovat na zvýšení cen pohonných hmot a přispět k plnohodnotnému životu zdravotně znevýhodněných. Návrh na zvýšení příspěvku na mobilitu je součástí balíčku opatření, který v nejbližší době předložím vládě.

NRZP ČR vám navrhla řešení problému lidí, kteří potřebují dýchací přístroje, protože jsou energeticky náročné. MPSV ČR připravilo kompenzace pouze pro lidi s tracheostomií, což neodpovídá skutečné potřebě. Bude MPSV ČR nějakým způsobem řešit situaci asi šesti tisíc lidí, kteří potřebují oxygenerátory?

Víme o velkých problémech, do kterých se nikoliv vlastní vinou dostali lidé využívající v rámci domácí péče oxygenerátory, ale i řadu jiných energeticky náročných přístrojů. Pomoc potřebuje mnoho dalších zdravotně znevýhodněných. Řešení už jsem naznačil. Společně s kolegy z MPO pracujeme na speciálním energetickém tarifu, který má ochránit nejvíce sociálně zranitelné před vysokými cenami energií. Protože je celá věc stále v procesu příprav, bylo by v tuto chvíli předčasné poskytovat detaily. Určitě ale směřujeme k tomu, aby tento tarif šlo získat již před začátkem následující topné sezony, kdy jsou výdaje na energie nejvyšší.

Cílem je také to, aby administrativní zátěž byla pro všechny co nejmenší. To je ostatně naší snahou dlouhodobě. Chceme digitalizovat a zlepšovat komunikaci mezi státem a občanem. No a stěžejní bude balíček opatření přímo pro zdravotně znevýhodněné: počítáme pochopitelně s nárůstem příspěvku na mobilitu, příspěvku na péči nebo s podporou zaměstnávání lidí se zdravotním handicapem. Ale je to celý balíček, který jsem koaličním partnerům předložil, další řadu opatření, která jsou jeho součástí, ještě musíme na vládě prodebatovat, stejně jako konkrétní parametry té pomoci. Vše záleží na rozpočtu.

Zaměstnavatelé zaměstnávající více než 50 % osob se zdravotním postižením marně usilují o zvýšení příspěvku na zaměstnávání OZP podle § 78a zákona o zaměstnanosti. Tento příspěvek nebyl valorizován od března 2020, přičemž od té doby došlo již dvakrát ke zvýšení minimální mzdy. Proč vláda otálí se zvýšením této podpory, která umožňuje zaměstnávání velkému počtu lidí se zdravotním postižením?

I na to myslíme. Na chráněném trhu práce jsou desítky tisíc lidí, na které nesmíme zapomínat. Vláda neotálí s žádnou formou pomoci, kterou připravujeme či přijímáme. Je vždy ale velké množství faktorů, které musíme pečlivě zvažovat, než učiníme nějaké rozhodnutí. Jsme ve velmi složité situaci a je naší povinností odpovědně nakládat s veřejnými prostředky. Nehospodaříme s našimi penězi, jsou to peníze vás – občanů. Programové prohlášení vlády ale každopádně obsahuje příslib toho, že budeme usilovat o aktivní začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti a na pracovní trh. Navýšení příspěvku je však pouze jedním z možných opatření. Opět platí, že návrhů, které jako ministr práce a sociálních věcí navrhnu vládě, je více.

V současné době ministerstvo připravuje poměrně velkou novelu zákona o sociálních službách. V návrhu, který byl předložen k diskusi, se opakují staré problémy, se kterými jsme nemohli souhlasit, ale i některé nové návrhy, které jsou velmi problematické. Především nemůžeme souhlasit se sloučením různých druhů pobytových služeb. Obáváme se, že subsidiarita u terénních sociálních služeb může vést ke sloučení některých terénních sociálních služeb a tím k potlačení především osobní asistence. Návrh novely zákona zakotvuje pravidelnou valorizaci plateb na sociální služby, ale návrh neobsahuje pravidelnou valorizaci příspěvku na péči. Můžete čtenářům časopisu Mosty tyto návrhy nějak okomentovat?

Sektoru sociálních služeb jsem se intenzivně začal věnovat prakticky okamžitě po jmenování do funkce. Naším velkým úkolem zůstává především nastavit udržitelné financování, které zajistí odpovídající, dostupnou a kvalitní péči každému, kdo ji bude potřebovat. Určitě není naším cílem omezovat osobní asistenci. Takový typ péče naopak vnímám jako něco obrovsky cenného, protože je tak možné, aby lidé s nějakou formou zdravotního postižení mohli zůstávat doma. Zkrátka tam, kde je jim nejlépe. Příspěvek na péči je záležitost, kterou opět velice brzy chceme koncepčně řešit. Na vládě budeme diskutovat jak o případném navýšení příspěvku na péči, tak i o nastavení valorizačního mechanismu. Opět platí, že k tomuto kroku jsme se jako vláda zavázali v programovém prohlášení a já udělám všechno pro to, aby se podařilo tyto kroky uvést do praxe.

Chystá vaše ministerstvo návrh zákona o ucelené rehabilitaci, který by řešil pomoc lidem k návratu do pracovního procesu a umožnil co nejvíce samostatný život a schopnost ekonomických aktivit?

Jak jsem už naznačil, na stole je nyní celá řada opatření, která cílí na zdravotně znevýhodněné. Nyní proběhne diskuse na vládě a jako ministr práce a sociálních věcí budu samozřejmě prosazovat co nejširší míru pomoci. Obzvlášť když hovoříme o takto specifické skupině obyvatel, která pomoc státu nyní skutečně potřebuje. Za sebe zároveň říkám, že je naší prioritou maximálně usnadnit lidem návrat na pracovní trh. Již nyní proto Úřad práce věnuje zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání lidem se zdravotním postižením. Jde o součást nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. I samotní zaměstnavatelé jsou motivováni k zaměstnávání handicapovaných řadou nástrojů, například příspěvkem na zřízení pracovního místa pro osoby se zdravotním postižením.

Chystá MPSV ČR některé další koncepční kroky, které se vztahují k problematice zdravotního postižení?

Již to dnes několikrát padlo a já jednoznačně říkám, že ano. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo celý balíček opatření, kterými chceme lidem se zdravotním postižením v současné složité situaci pomoci. Chceme to udělat odpovědně a hlavně koncepčně. Doufám, že již velmi brzy budu moci konkrétně říct, na čem jsme se jako vláda shodli a jak pomůžeme těm, kteří to v této nelehké době skutečně potřebují.

 

Může se vám také líbit